چيلي د اوبو د ستر بند نه جوړولو غوښتنه رد کړه

د چيلي سترې محکمې د هېواد د جنوب په پاتاګونیا سيمه کې د څو ميلياردو ډالرو په ارزښت د اوبو د يوه بند د جوړېدو په پلوۍ حکم کړى دى.

دې محکمې چې په هېواد کې تر ټولو لوړه ده، د چاپېريال پالو ډلو د استنېاف غوښتنه رد کړه چې ويل يې دا بند به د پاتاګونیا نازک طبيعي او ټولنيز نظام يا ايکو سيستم ويجاړ کړي.