د پېرو د غازو کارګره ډله یاغیانو خوشې کړه

د پېرو حکومت وایي دغازو د برخې د هغو کار ګرانو ډله چې د روښانې لارې په نوم یاغیانو تښتولې وه خوشې شوې ده.

چارواکي وایی سلګونو پوځیانو یاغیان محاصره کړل او شاته تګ ته یې اړ کړل.

په دې وخت کې یاغیان وتښتېدل او یرغمل شوي یې شاته پریښودل.