'بحرین په بشري حقونو کې پاتې راغلی'

د بښنې نړیوال سازمان امنسټې انټرنشل وايي، بحرین بشري حقونو ته د درناوي په ژمنو کې پاتې راغلی دي.