امریکا وايي افغانستان کې تاوتریخوالي ٪۹ کم شوی

د امريکا دد فاع وزارت افغانستان کې د جگړې په اړه خپل راپور کې ويلي دي چې ۲۰۱۱ کال کې د لسم هغه په پرتله تاوتريخوالي کې نهه فيصده کمى راغلى دى.

خو د اوږدې مودې کافي ننگونې په ځاى پاتې دي چې دې کې د طالبانو لخوا خپلو پټن ځايونو څخه د فعاليت دوام هم شامل دى.

دغه راز د افغان حکومت محدوده وړتيا هم په دې ګواښونو کې شامله ده.