په اردن کې د م م ر کارکوونکو اعتصاب کړی

په اردن کې د ملګرو ملتونو د دفتر کارکوونکي چې څه باندي دوه میلیونه فلسطیني کډوالو ته لومړني خدمتونه برابروي اعتصاب کړی.

د ملګرو ملتونو د ژغورنې او کار ادارې د شاوخوا ۷۰۰۰ کارکوونکو څخه لویې برخې یې په دغه اعتصاب کې برخه اخستې او د ښو تنخوا ګانو او شرایطو غوښتنه کوي .

له دغه ګام سره له وړاندي ۱۷۰ ښونځي تړل شوي او ښایې د روغتیا پالنې په څیر نورې برخې هم زیانمنې کړي .