'اسراییلو کې فلسطيني بندیان درملنه غواړي'

سور صليب اسرايل هڅولي چې د فلسطيني بنديانو يوې ډلې ته چې د لوږې اعتصاب يې کړی، روغتون د لېږدېدو اجازه ورکړي.

دغه ټولنې وايي دغه ۶ تنه بنديان مرګ ته نژدې شوي دي، دوو تنو يې له دوو مياشتو راهيسې خوراک نه دی کړی.