لومړنۍ سوداګریزه فضايي بړې فضا ته رسېدونکې ده

لومړنۍ سوداګریزه بې ستورمزلو فضایې کپسول یا کوچنۍ فضایي بېړۍ نړیوال فضایي سټیشن ته په رسېدو ده.

دغې کوچنۍ فضایي بېړۍ په یوه ساعت کې ۲۷ زره کیلومتره واټن واهه.

تېر کال وروسته له هغه چې ناسا خپل فضایي پروګرام پای ته ورساوه، دا لومړنۍ امریکایي فضایي وسیله ده چې نړیوال فضایي سټیشن ته رسېږي.