ناقانونه کډوالو لپاره د اسراييلو نوی قانون

په اسراييلو کې هغه قانون نافذ شو چې واکمن پرېږدي ناقانونه کډوال له محاکمې يا شړنې پرته تر دريو کلو وساتي.

که هر څوک ناقانونه کډوالو ته لاس ورکړي او يا ورته د اوسېدو ځاى چمتو کړي نو تر ١٥ کلو زندان ته اچول کېدلى شي.