د نړۍ چاغو کسانو ډېرېدا د خوړو خوندیتوب ګواښي

په برتانیا کې ساینس پوهان وایې په نړۍ کې د چاغو وګړو د شمېر ډېرېدا د خوړو خوندیتوب ګواښي.

څېړونکي وایي که چېرې په ټوله نړۍ کې منځنی حد د شمالي امریکا پر ګام ګام واخلي چې هلته د ټولنې درېمه برخه وګړي چاغ دي، نو داسې به وي لکه چې د نړۍ پر وګړو چې یو میلیارد نور کسان ورزیات شي.