امريکا کې ايډز ضد درملو ته اجازه ورکړل شوې

په امريکا کې حکومت د هغو درملو د کارولو اجازه ورکړې ده چې د ايچ اي وي د وايروس خطر کمولى شي.

دا دوا ټرويډا نوميږي او هغو کسانو سره مرسته کولى شي چې کېداى شي داسې يو تن سره يې جنسي اړيکي درلودلې وي چې د ايچ ای وي په وايروس اخته وي.

په دې درملو شوې پلټنې ښودلې هغو کسانو چې دا کارولې ده د ايچ ای وي خطر ېې ۷۵ فيصده راکم کړى دى.