هند د پړانګانو د اوسېدو ځايو کې ګرځېدل بند کړي

د هندوستان سترې محکمې په يوې مهمې او لوېې پرېکړې کې هغه سيمو کې په سياحت بنديز لگولى چې ددې هېواد د پړانگانو اصلي ځايونه دي.

د محکمې په پرېکړې کې د ايالتونو حکومتونو ته خبردارى ورکړل شوى که د پرېکړې په عملي کولو کې پاتې راشي لويې جريمې به ورکوي.