د افغان ځواکونو په اړه د امریکا د څار ادارې خبرداری

یوې امریکایۍ څارونکي ډلې خبرداری ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ارزونې په ډول کې بدلون کولی شي د امنیتي واکونو د اخیستلو په تړاو د دوی چمتووالی له حده ډېر وښیي.

د امریکا د دولت د شفافیت ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د مخکینیو نورمونو له مخې افغان ځواکونو ته هغه مهال لوړه نمره ورکول کېده چې دوی په یوازې سر د عملیاتو وړتیا درلودلې، خو له تېر اګست میاشتې راهیسې دغه ځواکونه له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې د غوښتنې سره سره لوړې نمرې اخیستې دي.

د دغه راپور چمتو کوونکي وایي دغه بدلون تر یوه بریده دا روښانه کړې چې ولې تر ډېره د افغان امنیتي واحدونو وړتیا په لوړه کچه ښودل شوي دي.