ایټالیا د ۲۰۰۰ کلنې بېړۍ پاتې شوني موندلي

د ایتالیا په شمال ختیځو غاړو کې غوټه وهونکي وایی دهغې سودا ګریزې بیړۍ پاتې شوني یې موندلي چې ۲ زره کاله وړاندې ډوبه شوې وه.

دوی وایی بیړۍ ښه ساتل شوې ده. په بیړۍ کې سلګونه کانتیره دي چې شراب، غوړ او غنم پکې دي.