د شپې سره څراغ ته کار کوونکي 'ښه احساس' لري

په امریکا کې ساینسي څیړنو ښوولې، که د شپې له خوا کارکونکي سره څراغ ته کار وکړي، له نورو هغو ښه احساس کوي.

په نیروس ساینس خپرونه کې خپري شویو څیړنو موندلې، هغه موږکان چې د شپې له مخې سرو او تور بخنو څراغونو ته ساتل شوې وو، له هغه خو ډیر خوشاله وو ، چې د سپينو او اوبي څراغونو ته ساتل کیدل.

ساینس پوهان وايي، همدغه څیړنې پر انسانانو هم پلې کېدای شي او د دوی موندنې به د هغو کسانو لپاره چې دشپې پرمهال کار کوي، ښه چاپېریال برابر کړي.