شمالي کوريا وايي خپل ګرځنډ ټليفون يې جوړ کړی

شمالي کوريا چې د نړۍ يوه تر ټولو زياته تړلې ټولنه ده، وايي خپل يو ډول ځيرک ټليفون ته يې پرمختګ ورکړی چې د پردې لمس وړتيا او کامره هم لري.

د دغې نوې ګرځندې الې جوړولو هوکړه د دغه هېواد مشر کيم جونګ اون ورکړې ده.

نوموړي له هغې فابريکې ليدنه کړې چې چارواکي وايي دغه ټليفون په کې جوړېږي.

شمالي کوريا د ګرځنډ ټليفون ۲ مليون کاروونکي لري، خو دغه هېواد بيا هم له نورې نړۍ ګوښی دی.

په دغه هېواد کې د ګرځنډ ټليفون نژدې هر څښتن له بهرنۍ نړۍ سره له تماس منعه شوی دی.