امريکايي ښار ديوالي کېږي

د امريکا د ډيټراويت ښار د دغه هېواد په تاريخ کې د ښاروالۍ د ديواليتوب له تر ټولو لويې قضيې سره مخامخ شوى دى.

يو فدرالي قاضي به گوري چې د ښاروالۍ چارواکي د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره پيسې لري که نه.

دغه ښار ١٨ ميليارده ډالره پوروړى دى.