د مايکل جکسن ډاکټر خوشي شو

هغه ډاکټر چې د مشهور پاپ سندرغاړي مايکل جکسن پر وژنې تورن شوى و د خپل څلور کلن قيد د نيمايي وخت په پوره کولو خوشي شوى دى.

ډاکټر کانرد مري په دې محکوم شوى و چې په رضا کاره ډول يې د مايکل جکسن له مړينې سره مرسته کړې وه او هغه ته يې د ويدېدو لپاره د بې هوښۍ مرگونې ستن لگولې وه.