ګوادر کې د روغتيايي اسانتياوو ستونزه

ګوادر کې د روغتيايي اسانتياوو ستونزه

د بلوچستان په سمندري ښار ګوادر کې په دې وروستیو کې ډېره پانګونه شوې نوي سړکونه او ودانۍ په کې جوړې شوي.

خو دلته د عامې روغتيا اسانتياوې نشته، په ټول ګوادر کې د نسايي ولادي يوه ډاکتر هم نشته.