پاکستان کې د ډبرو سکرو زېرمو حال

پاکستان کې د ډبرو سکرو زېرمو حال

پاکستان د ډبرو سکرو د زېرمو له مخې د نړۍ شپږم شتمن هېواد ګڼل کېږي، خو هغوی چې دا تور زر د مځکې له ژورو راوباسي، تر ټولو زيات له خطر سره مخامخ کاري ځواک بلل کېږي. تيارو او بې هوا تونلونو ته په ورښکته کېدو، کان کيندونکي په ساده وسايلو د ډبرو سکاره راوباسي. خدای نور ناصر د بلوچستان د ډبرو سکرو کانونو ته ورغلی و، او هلته یې له کان کيندونکو سره خبرې کړې دي.