ولې ډاکټران په افغانستان او پاکستان کې ناروغانو ته انټیبیوټیک ډېر ورکوي؟

ولې ډاکټران په افغانستان او پاکستان کې ناروغانو ته انټیبیوټیک ډېر ورکوي؟

ولې ډاکټران په افغانستان او پاکستان کې خپلو ناروغانو ته انټیبیوټیک ډېر ورکوي؟

ډېر کارول يې څه تاوان لري، په همدې تړاو امان الله عمران په لندن کې ډاکټر خسرو سنگروال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې دا ستونزه يوازې افغانستان او پاکستان کې ده که په نوره نړۍ کې هم انټیبیوټیک ډېر کارېږي؟