د وزيرستان بې ځايه شوي

د وزيرستان بې ځايه شوي

د افغانستان په خوست کې دېره شوي په لسګونو زره وزیرستانيان له پاکستانه غواړي چې د بېرته ستنېدو مخه یې ډب نه کړي.

پاکستاني چارواکو بېرته ورستنېدونکو وزیرستانیانو ته په بنو کې کمپ جوړ کړی دی. دغه کسان تر یوې اوونۍ هلته ساتي او له هغه وروسته یې خپلو کورونو ته پرېږدي.

دا د خلکو په ستنېدا کې ځنډ راولي. احمد شاه په خوست کې د وزیرستان له بې ځایه شویو سره لیدلي دي.