پاکستان کې پښتانه سياستوال

پاکستان کې پښتانه سياستوال

له بريتانوي واکه د هند د خپلواکۍ پر مهال د پښتنو مشرانو خان عبد الغفار خان، او عبد الصمد خان اڅکزي د خپلو ولسونو حقونو لپاره مبارزه کوله.

که څه هم اکثريت پښتانه د خپلو حقونو له خونديتابه مخکې د هند د وېش پلويان نه وو، خو له وېش وروسته پاکستان کې پاتې شول.