کراچۍ کې پښتو ښوونځی

کراچۍ کې پښتو ښوونځی

پښتانه په ډېرو ځایونو کې په خپله ژبه ښوونځی یا سکول نه لري. ان په خپلو سیمو کې هم ترې ډېر محرومه دي. په کراچۍ کې په میلیونونو پښتانه اوسېږي خو په خپله ژبه یې ښوونځی نشته. اوس یوه ډله ځوانان راټول شوي دي او په کراچۍ کې یې پښتنو نجونو او هلکانو ته په مورنۍ ژبه ټولګي جوړ کړي دي. ځايي خبریال عرفان خټک پرې رپوټ راکوي