د ښځینه پاکستانیو پوځیانو روزنه

د ښځینه پاکستانیو پوځیانو روزنه

دا وروستیو کې ډېرو پاکستانیو نجونو زړه ښه کړی چې پوځ ته لاړې شي او له رسمي زده کړو وروسته پوځيانې شي. نن موږ هم له همداسې یوې نجلۍ سره چې اروه شكيل نومېږي خبرې کړې چې نوې پوځ ته ورغلې ده.