رباب څنګه جوړیږي؟

رباب څنګه جوړیږي؟

د رباب له غږه به ټولو خوند اخيستى وي خو ايا کله مو پام کړى چې يو رباب څرنگه جوړېږي؟ څومره وخت غواړي؟ څه ډول لرگى پکې کارېږي؟ د پښتنو د دې خوندورې موسيقي الې يو جوړونکى سهيل محمد په کراچۍ کې له تېرو ٢٥ کلونو رباب جوړوي، له ده به واورو چې څرنگه يې جوړوي.