هوډمنې ښځې: د پښتونخوا عکاسه سبا رحمان مومند

هوډمنې ښځې: د پښتونخوا عکاسه سبا رحمان مومند

د هوډمنو ښځو په لړۍ کې له يوې داسې مېرمنې سره خبرې کوو چې عکاسي کوي. سبا رحمن مومند په پښتنونخوا کې د قبايلو سيمې اوسېدونکې ده، مور ده، د کور او ماشوم له پاللو ور هاخوا د خپل هنر او کار په پاللو هم ډېر زیا باسي.