"سر او پښې" مو کله خوړلي؟

"سر او پښې" مو کله خوړلي؟

د پسه یا غوایه سر او پښې، چې دري کې یې (کله و پاچه) او اردو کې (سیري پای) هم بولي، په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هېوادونو کې د ځینو کسانو د خوښې خواړه دي.

پښتونخوا کې هم د ژمي په ساړه سهار کې د "سر او پښو" خوړل رواج دي.‌ پېښور کې یو ځانګړی هوټل له لسیزو راهیسې دا خواړه خرڅوي.

زموږ همکاره کوثر اعوان وحید یې لیدو ته ورغلې او دا رپوټ یې پرې چمتو کړی.