د پښتنو دودیز واده او "ډولۍ"

د پښتنو دودیز واده او "ډولۍ"

پخوا وختونو کې به پښتنو د واده ناوې په "ډولۍ" کې راوستله، خو د وخت په تېرېدو او د موټرو او نورو اسانتیاوو په راتلو دا دود له منځه ولاړ.

خو د پښتونخوا کوز دیر کې یو ځایي مشر دا دود یو ځل بیا تازه کړ او د خپلو زامنو واده کې یې ناویانې په "ډولۍ" کې راوستې.

ازاد خبریال طارق الله دې واده ته ورغلی و او له ځایي مشر سره یې د پښتنو د ودونو پر پخواني دود او کلتور خبرې کړې دي.