کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

امازون امریکا کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له لارې يې یو له بله سره موسيقي شریکېدلی شي.

دا او د ټکنالوژۍ نور خبرونه د دې اوونۍ کلیک کې حفیظ الله معروف راټول کړي دي.