چين په فضا کې

چين په فضا کې

همدا اوس د چین دوه ستور مزلي په خپله فضايي اډه کې د ځمکې پر مدار را څرخي.

د دوی اډه چیان ګانګ یا جنتي ماڼۍ نومېږي.

دا تر دې مهاله د چین تر ټولو لوی فضايي ماموریت دی. اوس دغه هېواد د راتلوونکي نسل ساینسپوهانو او انجینرانو روزلو ته مخه کړې