کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

داسې لارۍ مو لیدلې چې له چلوونکي پرته چلېږي، د مایکروسافټ وینډوز لس کومې نوې ځانګړتیاوي لري او د نړۍ سیل له خپله کوره څنګه کېږي، هغه په ۳ بڼه؟ دا نوې پرمختياوې مو د دې اوونۍ په کلیک کې راټولې کړې دي.