کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

د بریتانیا په ناټینګم کې د برېښنایي موټرونو لپاره ځانګړي سړکونه ازمایل کېږي، داسې روباټ ډیزان شوی چې د جذب په مرسته د جازبې قوه دفع کوي،د اپل د ګړی نوی بند هم وینو چې دوې کامرې لري.