کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

که مغازې ته له ننوتلو سره، سودا را واخلئ او وځئ پیسې به دې اوتومات ورکول کېږي.

د جراحۍ نوې او ډېره جالبه آله جوړه شوې. اوډي شرکت نوي ماډل موټرو کې ډېرې نوې اسانتیاوې لري.

دا او د ټکنالوژۍ له ډګره نور خبرونه مو په کلېک کې راټول کړي دي.