له چاړو پرته د مغزو عمليات

له چاړو پرته د مغزو عمليات

له چاړو پرته يا پر وړانګو د مغز عملیات خو به مو کله نه وي اورېدلي.

د لندن په یوه روغتون کې ډاکترانو د مغز ښه دننه عملیات وکړل خو هېڅ چاړې یې و نه کارولې، یوازې برېښنايي وړانګې یې کارولې.

دا عملیات پر هغه ناروغ وشول چې ښی لاس یې په کنټرول کې نه و او په خپل سر خوځېده.