ايا له اورشیندي د برېښنا تولید شونی دی؟

ايا له اورشیندي د برېښنا تولید شونی دی؟

ایا له اورشیندي د برېښنا تولید به راتلونکي کې شونی شي؟

په ایسلنډ کې سایسنپوهان هڅه کوي د دې پوښتنې ځواب ومومي.

دوی داسې مځکه برمه کوي چې لاندې یې یو فعاله اورشیندی دی او غواړي د اوسپني نل مګما یا خټیــن اور ته ورسوي چې په توښ سره توربین وڅرخي او برېښنا تولید شي.