د شپږ کلن ګونګي لواند کيسه

د شپږ کلن ګونګي لواند کيسه

يو ګونګی عراقی هلک، چې له بريتانيا نه جرمني ته د شړلو له پرېکړې سره مخامخ دی. د حماد امين کورنۍ په ۲۰۱۵ کال کې له دې وېرې له عراقه تښتېدلې وه، چې ګونګی زوی به يې د اسلامي دولت نومې ډلې له لوري ووژل شي. دی اوس يو بريتانوي ښوونځي کې دی او د اشارو په ژبه زده کړه کوي. خو کورنۍ يې جرمني ته د شړلو برخليک سره مخامخ ده، ځکه چې بريتانيا ته په ناقانونه توګه ننوتي وو. دې راپور کې يې کيسه ده.