ټيکنالوژي کولای شي د ړندو د لاس څراغ شي؟

ټيکنالوژي کولای شي د ړندو د لاس څراغ شي؟

که یو څوک په سترګو نه ویني، مرسته غواړي او شاوخوا یې هم څوک نه وي چې لاس ورکړي، څه به کوئ؟

ایا اوسنۍ ټیکنالوژي کولای شي د ړندو د لاس څراغ شي؟

راځئ په دې رپوټ کې یې وګورو.