د ۱۵ زره ډالرو پانګه په ۴۰ ميليونه بدلېدای شي؟

د ۱۵ زره ډالرو پانګه په ۴۰ ميليونه بدلېدای شي؟

د امریکا په کلفورینا کې یوه ښوونځي په پنځو کلونو کې د ۱۵ زرو ډالرو پانګه په ۴۰ ميليونه بدله کړې ده.

هغوی د سنپ چټ په نوم د موبایل د یو پروګرام ونډه واخیستله، د ونډې اخیستنې مشوره د یوه زده کوونکې پلار ورکړې وه.

اوس به دغه ښوونځی دغه په لاس ورغلې پیسې څنګه مصرفوي؟