ماشومانو ته د ټېلېسکوپ زده کړه

ماشومانو ته د ټېلېسکوپ زده کړه

په کینیا کې ښوونکې پر ښوونځيوټېلېسکوپ ګرځوي او زده کوونکو ته د دې موقع برابروي چې ستوري وویني.

سوزانه موربانه چې لوېدله نو خپله یې دومره امکانات نه درلودل دې غوښتل ستوري پېژندونکې شي اوس چې دا خپل ارمان ته رسېدلې نو غواړي له نورو سره هم مرسته وکړي.