هند د درمل جوړولو یو مخکښ هېواد

هند د درمل جوړولو یو مخکښ هېواد

هند د جدي ناروغيو لپاره د درمل جوړولو په صنعت کې مخکښ ځای نيولی.

کله چې خبره د درمل جوړولو د صنعت راځي نو ، هند پکښي د يو نړيوال صنعتګر په څېر را وړاندې کیږي.

دغه هېواد له پخوا په طب کې نوم درلود، او اوس درملو په جوړولو کې هم مخکښ دی. هند، ډول ډول درمل جوړوي، چې د اېډز او هم د استوايي سيمو د يو لړ ناروغيو په درملنه کې کاریږي.