پر برېښنا چلېدونکې الوتکې

پر برېښنا چلېدونکې الوتکې

الوتکې تر اوسه په تېلو چلېږي، خو برېښنايی الوتکې هم ښايي ډېر ژر پر نړۍ ډراماټيک اغېز وکړي. دا ډول الوتکې بيا د هغو پر تله چې اوسمهال د نړۍ لروبر الوځي، ډېر کم شور او هم ډېره کمه ککړتيا خپروي.

بي بي سي ته ځانګړې اجازه ورکړل شوې چې يوه ازمويښتي برېښنايي الوتکه کې والوځي، چې دلته بريتانيا کې د لومړي ځل لپاره ښوول کېږي.