کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

کلېک: د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه

هغه روباټ چې کور جوړولای شي، د موټر ځغاستې په سیالیو کې پرمختللې تکنالورژي بل چیري په درد خورلی شی دا او د ټکنالوژۍ نور خبرونه مو په کلېک کې راټول کړي دي.