عصري ټکنالوژي او ګټې یې

عصري ټکنالوژي او ګټې یې

د برتانیا د پولیسو هغه څانګه ګورو چې ورک کسان د ډورن له لارې پیدا کوي.