د ميندوارو مېرمنو ژغورنه

د ميندوارو مېرمنو ژغورنه

په ډېرو مخ پر ودې او شاته پاتې هېوادونو کې ډېری ښځې تش له دې امله مري چې د ماشوم زېږون پر وخت داسې څه نه لري چې وینه پرې ودروي.

خو اوس د امریکا په مسچوسېت عمومي روغتون کې، ډاکترانو داسې یو وړوکی پنډکی، جوړ کړی دی چې له زیږون وروسته د وینې د بهېدو مخه نیسي.

همدا د سفر غوټې ته ورته وسایل بیا د کینیا په ډول ځایونو کې خلکو ته ورکول کېږي. ګومان کېږي چې په دې ډول به زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځې له مړینې وژغورل شي.