دا به د سوله ساتي راتلونکی وي؟

دا به د سوله ساتي راتلونکی وي؟