د افغانستان په اړه معلوماتي آپلیکېشن

د افغانستان په اړه معلوماتي آپلیکېشن

په بهر کې د مېشتو ډېریو افغانانو یوه لویه اندېښنه له خپل هېواد سره دواومداره اړیکې ساتل او د خپلو ارزښتونو پالل دي. اوس همدې ستونزې ته د حل په ډول یو نوی اپ جوړ شوی دی.

پر موبایل اپلېکشن چې - نوم یې دی: "افغانستان ون او ون". پر دې اپ د افغانستان د ټولنې، کلتور، تاریخ، اقتصاد او لرغونو ځایونو په اړه په پښتو، دري او انګلیسي معلومات شته. جوړونکی یې اکمل داوی دی. دی د امریکا له واشنګټنه راسره غږېده.