د ولې پوښتنه: ولې یو عادي خوب په یوهَ ډاروونکې صحنه بدلېږي؟

د ولې پوښتنه: ولې یو عادي خوب په یوهَ ډاروونکې صحنه بدلېږي؟

ولې یو عادي خوب ځینې وخت په یوهَ ډاروونکې صحنه بدلېږي؟ خلک ولې په خوب کې وېرېږي، چېغې وهي او لاس او پښې اچوي؟

خپسه څه شی دی او د انسان بدن د خپسې نیولو پر مهال ولې له خوځښته لوېږي؟

ځواب یې په دې رپوټ کې اورو، چې پښتو بڼه یې حمید شجاع وړاندې کوي.