هنر ته له بله نظره کتنه

هنر ته له بله نظره کتنه

د ټکنولوژۍ خبرونو او تازه پرمختياوو لړ کې ګورو چې د ساتېرۍ مکعبونو معما کې ډېر غواړي مهارتونه زده کړي، خو يو روبوټ به یې څومره حلولو کې تکړه او چټک وي. امريکا کې دوو څېړونکو همداسې يو روبوټ جوړ کړی، نو راځئ، دا او د ټکنولوژۍ څو نور خبرونه یې د دې اوونۍ کلېک کې وګورو.