برازيل کې د ګاډو صنعت

برازيل کې د ګاډو صنعت

په برازیل کې له ۲۰۱۷ کال راهیسې اوس اقتصاد او وده یې یو څه شوې ده. ټوله وده یې یو فیصد وه. سوړ بازارۍ تر ټولو ډېر اغېز، موټر جوړولو ته ورته، پر صنعتونو کړی دی.

له ۲۰۱۴ کال راهیسې، یې ډېر مخ پر ځوړ روان و خو اوس داسې نښې شته چې بدې ورځې تېرې دي او حالت په ښه کېدو دي.