امازون ځنګلونو کې فیسبوک او وټسپ

امازون ځنګلونو کې فیسبوک او وټسپ

نوې ټکنالوژي د برازیل امازون یوې لرې قبیلې ته هم رسېدلې او د مصنوعي سپوږمکۍ په مټ اوس وګړي انټرنېټ، ځیرک ټیلېفون او تلوېزیون کاروي، په دې وېډیو کې ګورئ چې کویکورو قبیله څنګه له نوې ټکنالوژۍ ګټه اخلي؟